อัลบั้ม การฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี 2563


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ด้...

อัลบั้มรูปภาพ


การฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้แทนเทศบาลนครนครราชสีมาและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิองค์กรการกุศล เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะความชำนาญในการเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จังหวัดนครราชสีมามีอาคารที่มีความสูงเกิดขึ้นมากมาย จึงได้มอบหมายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา ดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ลดผลกระทบและลดความเสี่ยงเมื่อเกิดสาธารณภัย ทั้งนี้ เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (รพ. มทส.) เพศ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการ รับการรักษาพยาบาลในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (อาคารอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน) มีความสูง 13 ชั้น จึงเหมาะสมเป็นสถานที่ในการจัดฝึกซ้อมฯ ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่แบบบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ทดสอบระบบบัญชาการ ทดสอบการสื่อสารและประสานงาน ทดสอบการอพยพผู้ประสบภัยและระบบการจัดการจราจร เพื่อให้เกิดความชำนาญ มีทักษะและประสบการณ์ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัย หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติได้จริงตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทำงานประสานสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดอย่างมีระบบและประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล สำหรับกิจกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง ในครั้งนี้ประกอบด้วย วิทยากรบรรยายปรับพื้นฐาน การฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) และ การฝึกซ้อมภาคสนาม (Drill) ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการจังหวัด บัญชาการเหตุการณ์ สั่งการ และสั่งยุติสถานการณ์ ซึ่งทุกหน่วยงานและสถานประกอบการที่เข้าร่วม ได้ร่วมฝึกประสบการณ์ตรงร่วมกัน เพื่อยกระดับความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยของจังหวัดนครราชสีมาได้ทุกสถานการณ์ตามเป้าหมายต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี