กรุณาลงทะเบียน ข้อมูลส่วนตัวก่อนสมัครงาน

กำหนด Username และ Password :
 • กรุณากำหนด Username และ Password ในการเข้าใช้งานระบบ
 • Username :    * กำหนดเป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น   

 • Password :    * กำหนดเป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือ ตัวเลข เท่านั้น 

ประวัติส่วนตัว (Personal Information) :

 •  

 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน :   * 

 • คำนำหน้า (Mr./Mrs./Miss.) : *

 • ชื่อ(ไทย) (Name TH) :  * นามสกุล(ไทย) (Last name TH) :   *

 • ชื่อ(อังกฤษ) (Name EN)  :   * นามสกุล(อังกฤษ) (Last name EN)  :  *

 • วัน/เดือน/ปี เกิด (Date of birth) : วันที่   เดือน   ปี พ.ศ. *  ปัจจุบันอายุ :  ปี    

 • ภุมิลำเนา (Place of birth)   *

 • E-mail : *  ต้องมี Email เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือนัดหมาย

 • เอกสารที่ต้องเตรียม   เอกสารที่จะอัพโหลดในขั้นตอนของการสมัคร ผู้สมัครจะต้องทำการสแกนไฟล์ โดยให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word, PDF หรือไฟล์รูปภาพที่ทำการ Zip ไฟล์รวมกันแล้ว
   
  • 1.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (จำเป็น)
  • 2.สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ (จำเป็น)
  • 3.ใบรับรองจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)
  • 4.สำเนาทะเบียนบ้าน (จำเป็น)
  • 5.สำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (จำเป็น)
  • 6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  • 7.สำเนาใบขับขี่
 •                    
 •