ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สราวุธ สุขสุผิว

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย