ผศ. พ.ท. นพ.บุระ สินธุภากร

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานแพทย์และเทคนิคบริการ