What can we help you with?
Print

ฉีดพร้อมวัคซีนอื่นได้ไหม?

  • เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมาไม่นาน และยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่น จึงแนะนำให้ฉีดห่างจากวัคซีนตัวอื่นอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์
  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะนำห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ถ้าเป็นวัคซีนจำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ไม่ต้องรอ สามารถฉีดได้เลยโดยเว้นระยะห่างกับวัคซีนโควิดเท่าใดก็ได้

Table of Contents