What can we help you with?
Print

ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรฉีดวัคซีนหรือไม่?

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรได้รับวัคซีนโควิด แต่ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคให้คงที่ได้ เช่น โรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจวายอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านเรื่องการฉีดวัคซีน

Table of Contents