What can we help you with?
Print

ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรฉีดวัคซีนหรือไม่?

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวควรได้รับวัคซีนโควิด แต่ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคให้คงที่ได้ เช่น โรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจวายอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านเรื่องการฉีดวัคซีน

Previous ผู้ที่มีประวัติการแพ้ยา แพ้อาหารอื่นๆ สามารถฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่?
Next ผู้ที่เคยติดเชื้อ COVID-19 และหายแล้วต้องฉีดวัคซีนหรือไม่?
Table of Contents