What can we help you with?
Print

กลุ่มผู้สูงอายุ

ควรฉีดวัคซีนเนื่องจากหากติดเชื้อ อาจจะมีอาการรุนแรง และการเสียชีวิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ

ปัจจุบันประเทศไทยอนุมัติให้ผู้สูงอายุ ฉีดได้ทั้ง Sinovac และ AztraZeneca ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของวัคซีนที่รับการจัดสรรเข้าไปในพื้นที่บริการวัคซีนของท่าน

Next กลุ่มเด็ก
Table of Contents