What can we help you with?
Print

กลุ่มเด็ก

ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนโควิดที่สามารถให้ในเด็กอายุ < 18 ปี ดังนั้นเด็กอายุ < 18 ปี จึงไม่สามารถรับวัคซีนได้

แนะนำให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กไปรับวัคซีนโควิดแทน เพราะส่วนใหญ่แล้ว เด็กมักจะรับเชื้อมาจากผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด

Previous กลุ่มผู้สูงอายุ
Next การบริจาคเลือดหลังฉีดวัคซีนโควิด
Table of Contents