What can we help you with?
Print

ผู้ป่วยเบาหวาน

  • ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับวัคซีนโควิดอย่างยิ่ง เนื่องจากหากเป็นโควิดแล้วจะมีอาการรุนแรงได้
  • กรณีท่านเป็นโรคเบาหวานที่ยังคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี ให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนฉีดวัคซีนโควิด
Previous ผู้ป่วยมะเร็ง
Next ผู้ป่วยเอชไอวี
Table of Contents