What can we help you with?
Print

กรณีหากฉีดวัคซีนครบแล้ว จำเป็นต้องฉีดซ้ำอีกหรือไม่?

ต้องรอผลการศึกษาว่าภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนครบจะอยู่ได้นานเท่าไร แต่มีแนวโน้มว่าในอนาคตอาจต้องมีการฉีดซ้ำ
เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือฉีดเพื่อป้องกันไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ในอนาคต

Previous กรณีหากฉีดวัคซีนครบแล้ว จำเป็นต้องฉีดซ้ำอีกหรือไม่?
Next กรณีใดบ้างไม่ควรมารับวัคซีน?
Table of Contents