อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานการพยาบาล