อาจารย์ ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานการพยาบาล และผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร