กลุ่มงานการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ เป็นผู้นำด้านการพยาบาลที่มีมาตรฐานและเป็นที่พึ่งของประชาชนด้านการดูแลสุขภาพ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

    เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ

2. สร้างเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนทางการพยาบาล

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยทางการพยาบาล

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล
2. การพัฒนาระบบงาน
3. การบริหารอัตรากำลัง
4. การพัฒนาสารสนเทศทางการพยาบาล