แถลงนโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Home / แถลงนโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กิจกรรมแถลงนโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตโดยได้รับ เกียรติจาก รศ. ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ พิธีแถลงนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย อ. ดร. นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ รพ.มทส.