แผนกหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและทารกแรกเกิดวิกฤต

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดถึงอายุ 2 เดือน ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังและภาวะวิกฤตตามมาตรฐานสหวิชาชีพ

ส่งเสริมให้มารดามีส่วนร่วมในการดูแลทารกแรกกิด มีความมั่นใจในการดูแลก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล รูปแบบของหน่วยงานที่ให้บริการ
บริการเด็กทารกแรกเกิด ถึงอายุ 2 เดือน ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา
โดยแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็น 3 ประเภท

1.Well Baby รับเด็กทารกแรกเกิด Observe 2 ชั่วโมง หากอาการดีให้มารดาเลี้ยงเพื่อส่งเสริมให้แม่ลูกอยู่ด้วยกัน 24 ชั่วโมง (rooming in)
2.Sick New Born เช่น Jaundice, Preterm, TTNB, Neonatal Sepsis
3.NICU เช่น PPHN, Birth Asphyxia, sever TTNB, mild RDS (Invasive, non-invasive)

1.ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยทารกแรกเกิด ให้การดูแลทารกแรกเกิดปกติ ก่อนย้ายให้มารดาหลังคลอด
2.ให้การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง และวิกฤต เพื่อให้ทารกมีชีวิตรอด ปลอดภัยลดภาวะแทรกซ้อน
และส่งเสริมพัฒนาการตามวัย
3.ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กทารกแรกเกิด
4.ส่งต่อผู้ป่วย และการรับการรักษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
5.ให้คำปรึกษาการทำหัตถการในเด็กทารกแรกเกิด
6.บริการออกหนังสือรับรองการเกิด

อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 7074

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555