คลินิกแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ

ตรวจรักษาโรคหัวใจ ได้แก่ เจ็บหน้าอก(dyspnea) เหนื่อยง่าย(chest pain) ใจสั่น(palpitition) เป็นลมหมดสติ(syncope)

ตรวจร่างกายและรับปรึกษาด้านโรคหัวใจ ได้แก่ การตรวจเสียงหัวใจผิดปกติ (abnormal heart sound) ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ

ให้คำปรึกษาก่อนการผ่าตัดด้านสภาวะหัวใจต่าง ๆ

เครื่องมือด้านตรวจรักษาโรคหัวใจ

มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจหัวใจที่ทันสมัย ได้แก่
1. เครื่อง Ultrasound หัวใจ (Echocardiogram)
เป็นการตรวจการทำงานของหัวใจ บอกถึงโครงสร้าง ขนาด และความหนาของกล้าม
เนื้อหัวใจ วัดเปอร์เซ็นต์การบีบตัวของหัวใจ ตรวจการทำงานของลิ้นหัวใจว่ามีการตีบ
รั่วหรือไม่
2. เครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (CAVI/ABI)
เป็นการตรวจเช็คการอุดตันของหลอดเลือดแดงและความยืดหยุนของหลอดเลือด
ค้นหาโรคหลอดเลือดส่วนปลายอุดตันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานเรื้อรัง หรือ
ปวดขาเรื้อรัง
3. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือกราฟหัวใจ (EKG/ECG)
ตรวจวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ เพื่อวินิจฉัยโรคและภาวะผิดปกติของหัวใจ
เบื้องต้น เช่น ภาวะหัวใจขาดเลือด การเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะ ขนาด และ ผนัง-
หัวใจที่โตหรือหนาตัวผิดปกติ หรือสามารถบอกระดับเกลือแร่บางชนิดในร่างกายได้

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนการตรวจทุกครั้ง

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555