แผนกสร้างเสริมสุขภาพ

แผนกสร้างเสริมสุขภาพให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคระบาด ฟื้นฟูสภาพในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน

ให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคระบาด ฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยและพึ่งพาตนเองได้

งานคลินิกวัยรุ่น งานวัคซีนผู้ใหญ่ งานตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง งานระบาด งานเยี่ยมบ้าน  งานกิจกรรมในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลา 08.00 – 16.00 น.
งานคลินิกวัยรุ่น ให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 16.00-20.00 น.

อาคารสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 6126

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555