สิทธิสวัสดิการบุคลากรและครอบครัวบุคลากรมหาวิทยาลัย

สิทธิสวัสดิการบุคลากรและครอบครัวบุคลากรมหาวิทยาลัย

1. บุคลากร และครอบครัวบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี      รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโยโลยีสุรนารีโดยใช้สิทธิสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 2. การรักษาด้านทันตกรรม บุคลากรในวงเงิน 5,000  บาท/ปี 3. การรักษาด้านทันตกรรม ครอบครัวบุคลากรในวงเงิน  3,000  บาท/ปี 4. บุคลกรและบุคคลในครอบครัวต้องชำระเงินเอง  กรณี  ศัลยกรรมความงาม, การตรวจครรภ์และการฝากครรภ์,     การทำร้ายตนเอง,ดื่มสุรา, ยาเสพติด, กามโรค

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย : นำบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงาน หรือ บัตรสวัสดิการ มาแสดงสิทธิทุกครั้ง

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555