บริการแผนกห้องปฏิบัติการ

 ให้บริการตรวจ โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ประจำตลอดเวลาทำการดังนี้   

 

     – บุคคลทั่วไป
     – บุคลากรมหาวิทยาลัยและครอบครับ 
     – งานวิจัยของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อการเรียนการสอน
     – การตรวจสุขภาพประจำปี การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน, ก่อนมีบุตร และเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ      

     – มีระบบควบคุมคุณภาพภายใน (Internal quality control) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
       ผลการตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ
     – มีระบบควบคุมคุณภาพภายนอก (external quality assurance) จากสถาบันที่
       มาตรฐานและได้รับการยอมรับ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล,ศูนย์ EQA Center)               
       เครื่องมือทุกชนิดมีระบบการดูแลรักษา (Maintenance) ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน จึงเป็นที่น่าวางใจในประสิทธิภาพของการตรวจวัด  

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555