แผนกผู้ป่วยนอก 3

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ก่อนเข้าเรียน ให้บริการตรวจรักษาโรคทางจิตเวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความถูกต้อง  ครบถ้วน รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  และผู้รับบริการพึงพอใจ

แผนกตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีที่มาเป็นกลุ่มหน่วยงานหรือรายบุคคล ตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้างาน/ก่อนเข้าเรียนและขอใบรับรองแพทย์  ครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษา เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการในเวลา 07.00 น.-16.00 น.

       แผนกสุขภาพจิต

  1. ตรวจรักษาโรคทางจิตเวชผู้ใหญ่

– ให้บริการในเวลา วันจันทร์ถึงวันพุธ เวลา 08.30-16.00 น.

– ให้บริการนอกเวลา วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00-20.00 น.

– วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 , 2 และ 4 เวลา 08.30-12.00น.

 

  1. ตรวจรักษาโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

– ให้บริการในเวลา วันอังคาร, วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. และวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

– ให้บริการนอกเวลา วันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น.

– วันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 08.30 -12.00 น.

 

  1. นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การทดสอบทางจิตวิทยา; การทดสอบเชาว์ปัญญา, การทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การทดสอบทางด้านบุคลิกภาพ

– ให้บริการในเวลา   ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

– ให้บริการนอกเวลา ทุกวันอังคาร        เวลา 16.00-20.00 น.

อาคารสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 : ต่อ 6125  แผนกตรวจสุขภาพ
044-376555 : ต่อ 3630   แผนกสุขภาพจิต

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555