แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

หอผู้ป่วยหนักวิกฤตเด็กและผู้ใหญ่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักวิกฤตทางอายุรกรรม  ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก และสูติกรรม โดยรับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 28 วันขึ้นไป ให้มีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และผู้รับบริการพึงพอใจ ได้แก่ บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว  การได้รับข้อมูล การเอาใจใส่จากแพทย์และพยาบาล ความต้องการของญาติ การได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ความต้องการของผู้ร่วมงานการประสานงานถูกต้องและรวดเร็ว

ผู้ป่วยได้รับบริการรักษาพยาบาล การประเมินอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ และพึงพอใจ สามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

หอผู้ป่วยวิกฤต รับผู้ป่วยอายุตั้งแต่  28 วัน ขึ้นไป ไม่จํากัดเพศ โดยรับผู้ป่วยจากแผนกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน  ห้องผ่าตัด รับย้ายหอผู้ป่วยสามัญและจากหอผู้ป่วยพิเศษที่อยู่ในระยะวิกฤติที่จำเป็นต้องดูแลใกล้ชิด และมีความเสี่ยงสูง

   เวลาเยี่ยม

รอบเช้า 11.00 – 13.00 น.
รอบเย็น 17.00 – 19.00 น.

อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 7 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 7363

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555