คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป

ขอบเขตการให้บริการ

– การตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแต่งงาน และก่อนมีบุตร
– การวินิจฉัยการตั้งครรภ์
– การตรวจดูแลระหว่างตั้งครรภ์ ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ระหว่างตั้งครรภ์ อาการผิดปกติ
ระหว่างตั้งครรภ์
– การเตรียมตัวก่อนคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
– การตรวจพิเศษทารกในครรภ์ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวด์) อาทิ วินิจฉัยการตั้ง
ครรภ์ใน/นอก มดลูก, ภาวะแท้ง, จำนวนอายุครรภ์, ดูความผิดปกติของทารกและการดูแล-
เบื้องต้น เป็นต้น
– การคุมกำเนิดโดยยารับประทาน, ยาฉีด
– การตรวจวินิจฉัย และให้คำปรึกษาทางสูตินรีเวช โดยการตรวจภายใน, อัลตร้าซาวด์
– ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีดั้งเดิม (PAP Smear) และวิธีใหม่ (Liquid band
cytology)
– ตรวจคัดกรองเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธ์ต่างๆ เช่น รังไข่

วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ชั้นที่ 2

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555