แผนกหอผู้ป่วยสามัญ 1

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคศัลยกรรม ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และกุมารเวชกรรมอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ให้การดูแลตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ป่วยจะต้องไม่อยู่ในภาวะวิกฤตและไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้การรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมถึงทีมสหสาขาวิชาชีพและวางแผนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ด้านการให้บริการผู้ป่วย ให้บริการดูแล รักษา  ส่งเสริม  ฟื้นฟู ที่จำเป็นต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
2. ด้านการเรียน การสอน เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาแพทย์และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

1. รับผู้ป่วยไว้ดูแลในโรงพยาบาลจนกระทั่งจำหน่ายอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
2. ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นโรคทาง ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม
เวลาเยี่ยม 10.00 – 20.00 น.

อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 9 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 7444

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555