คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว

ขอบเขตการให้บริการ 

       การส่งเสริมสุขภาพ         
– ทุกกลุ่มอายุ (ทุกวัย)
– งานวัคซีนตามวัย วัคซีนตามฤดูกาล
– กิจกรรมออกกำลังกาย เวชศาสต์การกีฬา (sport medicine)
– การให้สุขศึกษา

การป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
-งานป้องกันโรคติดต่อสำคัญ เช่น DHF , chlorella (diarrhea) ,
Flu , Polio , TB , Diptheria
-งานป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น DM , HT

การรักษาโรค
– งานตรวจสุขภาพทั่วไป (check up) และตรวจรักษาโรคทั่วไป

       การฟื้นฟูสภาพ
-บริการคำแนะนำด้านฟื้นฟูสภาพร่างกาย

งานชุมชนและเยี่ยมบ้าน
-บริการเยี่ยมบ้านในกลุ่มเป้าหมายและเยี่ยมชุมชนร่วมกับทีมระบาดวิทยา
(คลิ๊กดู คู่มือคำแนะนำสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย ที่มีข้อจำกัด ในการดูแลตัวเอง.pdf)

คลินิกให้คำปรึกษา
-บริการให้คำปรึกษาคลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ

 

อาคารรัตนเวชพัฒน์

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555