ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รองผู้อำนวยการ