อาจารย์ดร.เอกรงค์ สุขจิต

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์