อาจารย์ทันตแพทย์หญิงจุฑามาศ เทพไชย

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก