อาจารย์นายแพทย์การุญพงศ์ ภัทรามุต

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์