อาจารย์ทันตแพทย์วินัย จีนโน

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก