แผนกห้องผ่าตัด

ให้บริการผ่าตัดและส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร เต็มศักยภาพของแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา แก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ

ให้บริกาผ่าตัดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ ทั้งก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย

ให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุตลอด  24  ชั่วโมง  เปิดให้บริการห้องผ่าตัดใหญ่  8 ห้อง โดยให้บริการในสาขา ได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมประสาท  ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมหู คอ จมูก สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรมจักษุ ผ่าตัดเล็ก และคลินิกเจริญพันธุ์
นอกเวลาราชการ สามารถให้บริการผ่าตัดได้2 ทีม โดยจัดให้มีทีมผ่าตัดที่ 1 ดูแลผ่าตัดกรณีวางแผนล่วงหน้า และทีมผ่าตัดที่ 2 รองรับในกรณีฉุกเฉิน

อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 7122

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555