แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ

ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับถึงจำหน่าย ตลอด24ชั่วโมงร่วมกับทีม สหสาขาวิชาชีพ โดยใช้มาตรฐานวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย

1. ให้การดูแลผู้ป่วยด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้
2. ให้ผู้ป่วยได้รับความ สะดวก สบาย และเป็นส่วนตัว โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม

รับผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค ให้การดูแลตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม. โดยผู้ป่วยที่จะเข้าพักต้องมีญาติเฝ้าตลอดเวลาและมีอาการคงที่แล้วไม่อยู่ในระยะวิกฤติที่จำเป็นต้องดูแลใกล้ชิด และมีความเสี่ยงสูง
         เวลาเยี่ยม 08.00 – 20.00 น.

อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 10 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 7533

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555