บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 2. ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ การเข้ารับบริการต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษาทุกครั้ง

 

กลุ่มที่ได้รับความคุ้มครอง 

– การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการควบคุมโรค

     1. การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์

     2. การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ

     3. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง

     4. การวางแผนครอบครัว (ยาคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย ห่วงอนามัย ยาฝังคุมกำเนิด และการทำหมันถาวร)

     5. ยาต้านไวรัสเอดส์

     6. การเยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

     7. การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว

     8. การให้คำปรึกษา (counseling) และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ

     9. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก การแนะนำ ด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่ม

         ที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและลำคอ รวมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน

 

– บริการด้านการตรวจวินิจฉัย

     1. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จนสิ้นสุดการรักษา ทั้งนี้

         รวมถึงการแพทย์ทางเลือกที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ

    2. การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่บุตรมีชิวิตอยู่ (กรณีบุตรคลอดแล้วรอดออกมามีชีวิต)โดยนับตั้งแต่ใช้

        สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพ

    3. ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ

    4. การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม

        และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

    5. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

    6. การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

กลุ่มที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

– กลุ่มบริการที่เกินความจำเป็นพื้นฐาน

     1. การรักษาภาวะมีบุตรยาก

     2. การผสมเทียม

     3. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

     4. การตรวจวินิจฉัย และรักษาใดๆ ที่เกินความจำเป็นและไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

     5. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

 

– กลุ่มบริการที่มีงบประมาณจัดสรรเป็นการเฉพาะ

    1. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด     2. อุบัติเหตุการประสบภัยจากรถและอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย

 

– กลุ่มบริการอื่นๆ

    1. โรคเดียวกัน ที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน ยกเว้นกรณีมีความจำเป็น ต้องรักษาต่อเนื่อง จากการแทรกซ้อน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

สามารถดูรายละเอียดสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nhso.go.th

 

 

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555