คำสั่งแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง/รักษาการในตำแหน่ง ปี2565

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 0 4437 6555