แผนกหอผู้ป่วยสามัญ 2

ให้การบริการแก่ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ด้านอายุรกรรมทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตา โรคหู คอ จมูก โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดทั้งที่นอนโรงพยาบาลและไปกลับ โดยรับผู้ป่วยทั้งชายและหญิง ให้การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและวางแผนจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย
2 .ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

ให้บริการผู้ป่วยโรคอายุรกรรมทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคตา โรคหู คอ จมูก โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดทั้งที่นอนโรงพยาบาลและไปกลับ ให้การดูแลตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายตลอด 24 ชม. โดยผู้ป่วยจะต้องไม่อยู่ในภาวะวิกฤตหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
          เวลาเยี่ยม 10.00 – 20.00 น.

อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 9 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 7440

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555