บริการแผนกเภสัชกรรม

   1. จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เพียงพอและพร้อมใช้สำหรับผู้รับบริการ
   2. มีการจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานตามคุณสมบัติของยาแต่ละชนิด และมีการควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษายาและวัคซีน
   3. บริการจ่ายยา และให้คำปรึกษาปัญหาการใช้ยา โดยเภสัชกร
   4. ติดตามประเมินผลการใช้ยา ตลอดจนประเมินการแพ้ยาเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากอาการอันไม่พึงประสงค์จากยา

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555