แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Department) 
เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั้งหมด 4 คลินิก ได้แก่  คลินิกแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  คลินิกกายภาพบำบัด  คลินิกกิจกรรมบำบัด และคลินิกฝังเข็ม โดยแพทย์และสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางสาขาวิชาโดยเฉพาะ

1.คลินิกแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คืออะไร

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ วิชาการทางการแพทย์สาขาหนึ่งที่มุ่งเน้นให้การรักษาดูแลและฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วย เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุด และ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความพิการซ้ำซ้อน หรือ ลดความพิการที่อาจเกิดขึ้น โดยการดูแลทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู เน้นการดูแลผู้ป่วยร่วมกันเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และ เจ้าหน้าที่ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

   แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือใคร
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหนึ่งที่มีความสามารถในการตรวจประเมิน และวางแผนการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา สมรรถภาพถดถอย โรคเรื้อรัง และปัญหาความพิการ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวัน หรือการทำงานได้ตามปกติ รวมถึงให้คำแนะนำเรื่องการใช้อุปกรณ์เสริมและเทียม

  ผู้ป่วยกลุ่มใดบ้างที่ควรได้รับการดูแลทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วม
1. ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ข้อเข่าเสื่อม หมอนรองกระดูกทับเส้น ผู้
ป่วยหลังการผ่าตัดกระดูก รวมถึง ผู้ป่วยพิการแขน/ขาขาด เป็นต้น
2. ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง พูดไม่ชัด กลืนลำบาก มีอาการอ่อนแรงของ
กล้ามเนื้อแขนขา เป็นต้น
3. ผู้ป่วยเด็กที่มีพัฒนาการช้า เท้าผิดรูป
4. ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบหายใจ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอักเสบ เป็นต้น
5. ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด
6. ผู้ป่วยที่มีแผลไหม้

สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
– เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าที่
– เลื่อนวันเวลานัด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง
– ตรวจสอบสิทธิการรักษา สิทธิการเบิกฯ ได้ตลอดเวลาทำการ

อาคารรัตนเวชพัฒน์  ชั้น8 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555