แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ให้การบริการผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่มีความเร่งด่วนจนถึงมีภาวะคุกคามต่อชีวิต
(Life Threatening) ทั้งระบบร่างกายและจิตใจ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ รวมถึงการให้บริการผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล (Pre Hospital Care) และในโรงพยาบาล (In Hospital Care) อีกทั้งครอบคลุมถึงระบบการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล

ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีจริยธรรม

        อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

  1. ให้บริการผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่มีภาวะเร่งด่วนจนถึงภาวะที่คุกคามต่อชีวิตตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ให้บริการดุแลผู้ป่วยที่จำเป็นต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหลังจากได้รับการรักษาแล้วไม่เกิน 8 ชั่วโมง
  3. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป (Night OPD) เวลา 00-07.00 น.
  4. ทีมบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service: EMS) โดยมีศักยภาพในการให้บริการตั้งแต่หน่วยปฏิบัติการระดับพื้นฐาน (Basic Life Support: BLS) ไปจนถึงหน่วยปฏิบัติการระดับสูง (Advance Life Support: ALS)
  5. ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับการตรวจหรือรักษาต่อยังสถานพยาบาลอื่น (Refer Out) และรับย้ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่น เพื่อมารับการตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Refer In)
  6. ให้บริการหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ

ศูนย์วิทยุ

ศูนย์ประสานงานการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถเข็นนั่ง รถเข็นนอน ภายในโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

ยานพาหนะ
ให้บริการรับ – ส่งผู้ป่วยโดยรถพยาบาลระดับพื้นฐานและระดับสูงตลอด 24 ชั่วโมง

อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

044-376555 : ต่อ 7020 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 1
044-376555 : ต่อ 7024 ศูนย์วิทยุ อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 1
044-376555 : ต่อ 7023 เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 1
044-376555 : ต่อ 6773 เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาคารรัตนเวชพัฒน์ ชั้น 1

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555