ผังองค์กร

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 0 4437 6555