แผนกเวชภัณฑ์และเครื่องมือปราศจากเชื้อ

แผนกเวชภัณฑ์และเครื่องมือปราศจากเชื้อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ ให้บริการ สนับสนุน ชุดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ผ่านกระบวนการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อได้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน เพื่อจัดส่งให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

ให้บริการจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่สะอาดปราศจากเชื้อให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล อย่างปลอดภัย ได้มาตรฐาน  ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมใช้งาน เพียงพอต่อความต้องการ ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยและพึงพอใจ บุคลากรในหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด

เปิดให้บริการทุกวันเวลา 08.00-20.00 น.

       ศักยภาพ ให้บริการทำลายเชื้อและทำให้ปราศจากเชื้อ 4 วิธี ดังนี้
1.การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีอบไอน้ำ (Autoclave)
2.การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีอบแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ (Ethylene oxide gas)
3.การทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธีอบไอระเหยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)
4.การทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurization)

อาคารอาคารพยาธิวิทยา ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 3738

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555