แผนกสูตินรีเวช

ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยครอบคลุมการบริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ งานฝากครรภ์ งานห้องคลอด หลังคลอด นรีเวช และวางแผนครอบครัว

ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยให้ครอบคลุมการบริการในด้านการ ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือ งานฝากครรภ์ งานห้องคลอด หลังคลอด นรีเวช วางแผนครอบครัว

ให้บริการผู้รับบริการตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนกระทั่งระยะหลังคลอด 6 สัปดาห์ ดูแลทารกแรกเกิดหลังคลอด ให้บริการด้านสูตินรีเวชกรรม การวางแผนครอบครัว คลินิกวัยทอง คลินิกมีบุตรยาก สำหรับผู้รับบริการที่มีปัญหาซับซ้อนเกินศักยภาพในการดูแลรักษา จะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า

อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 7108 แผนกผู้ป่วยนอกสูตินรีเวช
044-376555 ต่อ 7113 แผนกห้องคลอด
044-376555 ต่อ 7086 แผนกหลังคลอด

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555