ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์