ผศ. พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด

รองผู้อำนวยกลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์