อาจารย์นายแพทย์สุวิทยา เธียรประธาน

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัสดุ