ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสีขาว เชื้อปรุง

ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ และผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานเวชกรรมสังคม