What can we help you with?
Print

หญิงตั้งครรภ์

ข้อมูลของวัคซีนโควิดในหญิงตั้งครรภ์ยังมีจำกัด อย่างไรก็ตามหากมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่นบุคลากรทางการแพทย์ พิจารณารับวัคซีนเมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์

Table of Contents