What can we help you with?
Print

ฉีดเข็ม 1 กับ 2 คนละยี่ห้อได้ไหม?

ขณะนี้ยังไม่มีการศึกษารองรับกรณีการฉีดสลับยี่ห้อ จึงยังคงแนะนำให้ฉีดยี่ห้อเดียวกันไปก่อนจนกว่าจะมีการศึกษาวิจัยออกมาเพิ่มเติม

Table of Contents