What can we help you with?
Print

ฉีดพร้อมวัคซีนอื่นได้ไหม?

-เนื่องจากวัคซีนโควิด 19 เป็นวัคซีนที่ผลิตออกมำไม่นาน และ ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้วัคซีนนี้ควบคู่กับวัคซีนอื่น จึงแนะนำให้ฉีดห่างจำกวัคซีนตัวอื่นอย่างน้อย 2 สัปดำห์
– วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะนำห่างกันอย่างน้อย 2 สัปดาห์
– ถ้าเป็นวัคซีนจำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้ำ วัคซีน บาดทะยัก ไม่ต้องรอ สามารถฉีดได้เลยโดยเว้นระยะห่างกับวัคซีนโควิดเท่าใดก็ได้

Table of Contents