What can we help you with?
Print

ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ หรือโรคภูมิแพ้ตนเอง

  • ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับวัคซีนโควิดอย่างยิ่ง เนื่องจากหากติดเชื้อ อาจเป็นโรครุนแรงได้มากกว่าประชากรทั่วไป
  • ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลในกรณีที่โรครุนแรง หรือยังคุมอาการของโรคได้ไม่ดี
  • กรณีท่านมีการใช้ยากดภูมิคุ้มกันขนาดสูง หรือ หลายชนิด ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเรื่องการรับวัคซีน
Table of Contents