What can we help you with?
Print

ผู้ป่วยเอชไอวี

  • ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับวัคซีนโควิด
  • กรณีที่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสรุนแรงอยู่ ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่าน และรักษาให้อาการคงที่ก่อนจึงค่อยมารับวัคซีน
Table of Contents