Author: Suth@PR Suth@PR (Suth@PR Suth@PR)

Home / Suth@PR Suth@PR
วิธีการตรวจสอบสิทธิรักษา “บัตรทอง” คือสิทธิรักษาพยาบาล ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้